CO SE POVEDLO 2018 - 2022

Pracovali jsme 4 roky pro všechny generace a skupiny občanů

Na prvním místě se sluší poděkovat za dobrou spolupráci našim koaličním ale i opozičním partnerům.

Dobře víme, že městská politika je společným úkolem, který jsme dostali od vás, litomyšlských voličů.

Děkujeme!

Pro lepší život všech

 • podpis memoranda o dálnici D35 – zásadní urychlení výstavby, navíc protihlukové stěny, výsadba zeleně, retence vody a cyklostezky přes dálnici díky dohodě starosty Dana Brýdla s ŘSD

 • umožnění výstavby “zeleného” LIDLu

 • nové webové stránky www.litomysl.cz, obohacené o mnohé nové informace

 • modernizace městského úřadu (rezervace schůzek, prodloužení otevírací doby, přechod na elektronickou komunikaci)

Pro nejmenší

 • dopravní hřiště „na Wembley“
 • lanové centrum na atletickém stadionu
 • trampolína na koupališti
 • multifunkční hřiště na Osevní
 • repase a doplnění všech veřejných sportovišť

Pro školáky

 • investice do škol a školek (nová okna, elektroinstalace, kabinety, multifunkční tabule…)
 • zavedení a finanční podpora školních parlamentů
 • podpora výuky jazyků rodilými mluvčími
 • DiscGolfové hřiště v Parku mladých
 • Pumptracková dráha „na Wembley“

Pro rodiny

 • prodej pozemků pro individuální výstavbu (Na Lánech, developersky Na Prokopu), vybudování ochranné retenční nádrže
 • vybudování sociálního bydlení na Zahájské
 • prodej pozemků pro bytové domy u nemocnice
 • finalizace projektu nové ulice v Husově čtvrti (řadové domky)

Pro seniory a občany se sníženou mobilitou

 • odloženo prvních 85 milionů korun na nový domov pro seniory, zfinalizována dokumentace pro stavbu
 • výstavba bezbariérového nadchodu u polikliniky – díky dohodě starosty Dana Brýdla s majiteli sousedního domu se mohlo začít stavět.
 • bezbariérové přechody
 • nové chodníky (Zámecká, V.K. Jeřábka, Zahájská, T.G.Masaryka, Trstenická, kolem hřbitova)
 • nové přírodě přátelské, parkoviště v areálu nemocnice (výstavba společně s krajem)

Pro podnikatele

 • změny územního plánu podle potřeb pro rozvoj města
 • spolupráce se Saint Gobain Adfors, osobní návštěvy a komunikace s dalšími podnikatelskými subjekty po městě
 • v době pandemie částečné odpuštění nájmů v městských nemovitostech a informační servis v oblasti gastroslužeb
 • společné investice do rozvoje služeb ve městě (úplná modernizace autokempu, restaurace Karlov, výstavba parkoviště v areálu nemocnice)

Pro integrované obce

 • spolupráce s osadními výbory, pravidelné schůzky, zápisy a kontrola plnění bodů, realizace mnoha drobných úprav a oprav (kapličky, veřejná prostranství, nástupní ostrůvky, hasičské zbrojnice, komunikace)
 • zavedení dotačního titulu na domácí čistírny odpadních vod v integrovaných obcích
 • zadání projektů na opravy komunikací a výměnu veřejného osvětlení
 • Získání dotace a nákup automobilů pro hasiče – 3 automobily pro hasiče z Pohodlí, Nové Vsi a JPO II Litomyšl

Pro aktivní

 • zavedení participativního rozpočtu
 • veřejné projednávání velkých městských projektů
 • modul „hlášení závad“ na novém webu města
 • zveřejňování aktuálních dat o stavu ovzduší ve městě

Pro sportovce

 • nová cyklostezka Husova čtvrť – Nedošín
 • odhodiště pro atlety na stadionu
 • venkovní posilovna na Wembley
 • parkourové hřiště na atletickém stadionu
 • přehled všech sportovišť a sportovních organizací na webu města

Pro ekologicky zaměřené

 • stovky nově vysázených stromů a květin v záhonech, vysetí tří kvetoucích luk ve městě
 • vybudování nového parku Z. Kopala u nemocnice se zádrží vody z přívalových dešťů
 • 2 elektromobily pro městské služby
 • moderní velkokapacitní sběrný dvůr
 • nahrazování asfaltu vsakovými povrchy (např. u hřbitova)
 • projekty na budování zádrže vody a mokřadů, výkup pozemků za tímto účelem
 • ozeleňování městských budov, jednání se soukromými subjekty o ozeleňování jejich budov, popř. staveb

Pro milovníky kultury

 • podpora městských i neměstských kulturních aktivit a festivalů

 • projekt na přestavbu knihovny a rodného bytu Bedřicha Smetany – příprava na žádosti o dotace

 • vznik výstavy Plán B v exteriérech města

 • zachránili jsme budovu bývalé výtopny u vlakového nádraží před demolicí
 • novým tržním řádem jsme zregulovali vystavování zboží na podsíních. Není to ještě ideální, ale je to výrazně lepší, než to bývalo….jen si vzpomeňte na umělé květiny na stojanech do náměstí

Pro bezpečnost

 • “chytrá” světelná křižovatka

 • obnova kamerového systému

 • zkapacitnění kanalizace na Havlíčkově ulici

 • nové chodníky, bezbariérové přechody a veřejné osvětlení na Zahájské ulici a na Trstěnické
 • investice do protipovodňové ochrany na Z. Kopala

 • drobné investice do protipovodňové ochrany po celém městě

 • získání dotací na zakoupení čtyř vozidel pro dobrovolné hasiče v Litomyšli a integrovaných obcích

Pro budoucnost Litomyšle

 • výrazné navýšení investic do oprav městského majetku

 • otevírání veřejných prostor, rušení plotů (u CSP, na Partyzánské ul., u plovárny a vlakového nádraží
 • připravované projekty na fotovoltaiku na městských budovách (ČOV, budovy MÚ, dům s pečovatelskou službou či nové CSP)
 • vypracovány projekty na úpravu veřejných prostor (Vodní valy, kolem sochy B. Smetany, Nerudova ul.)

Rádi budeme v práci pokračovat.
Hlasujte pro nás v komunálních volbách. Děkujeme!

Pozn.: zdroj/autor použitých fotografií: členové Generace 89 a archiv Měú Litomyšl. Na základě usnesení č. 441/2022, kdy Rada města Litomyšle souhlasila s tím, aby tiskové oddělení poskytlo registrovaným volebním stranám a kandidátům fotografie z archivu MěÚ Litomyšl a Lilie pro účely komunálních voleb v roce 2022.