Aktuality

Valná hromada a změna stanov se blíží

Správní rada občanského sdružení GENERACE 89,

se sídlem Smetanovo náměstí 132, 570 01 Litomyšl

 

svolává

 Valnou hromadu

na pondělí 13.dubna 2015 od 20:00 hod.

 

Místo konání: Rodinné centrum Litomyšl, Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl

Program jednání:

1.Zahájení, volba předsedajícího valné hromady

2. Volba dvou ověřovatelů a zapisovatele

3.Schválení navrhovaného programu valné hromady

4.Projednání a schválení „Zprávy o činnosti a hospodařen Sdružení“ za rok 2014

5.Schválení zprávy kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2014

6.Volba volební komise

7.Volba členů správní rady a předsedy správní rady

8.Změna stanov

9.Krátké zprávy zástupcůkomisích Rady města o jejich činnosti

10.Krátké zprávy členů zastupitelstva

11.Vize sdružení na rok 2015 a dále

12.Diskuze - různé

 

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 19.45 do 20.00 hod.  Další body do jednání valné hromady lze zaslat písemně některému z členů správní rady nebo navrhnout před zahájením Valné hromady. Projednány budou pouze body schválené Valnou hromadou při hlasování o programu VH (viz.bod 3).

 

Upozornění: podmínka aktivní účasti na valné hromadě:

Právo volit a být volen na valné hromadě má pouze člen občanského sdružení (fyzická osoba která se do 13.dubna 2015 do 20.00 hod. stala členem sdružení – tj. vyplnila a řádně zaplatila členský příspěvek na rok 2015).  Zástupce člena - fyzické osoby je povinen navíc předložit plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.

 

V Litomyšli dne 3.března 2015                                                                     Daniel Brýdl

                                                                                                          předseda správní rady

Sharecs_CZ